Direct naar inhoud

De Stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB) werd in november 1967 opgericht onder de naam Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum (SNBC) en stond aan de wieg van twee andere boeddhistische organisaties: de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) en het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA).

Wortels
Haar eigen wortels liggen in de eerste Nederlandse georganiseerde boeddhistische groepering, de in 1948 opgerichte ‘Nederlandse Buddhistische Vriendenkring’ (NBV). Op 8 november 1967 richtte Peter van der Beek de SNBC op, waarbij de Vriendenkringen van de NBV zich aansloten. Acht jaar later ontstond in Parijs de Europese Boeddhistische Unie (EBU). De EBU was een unie van nationale boeddhistische koepelorganisaties zonder individuele leden. De SNBC kreeg een uitnodiging om lid te worden, maar was geen koepelorganisatie en wilde dat ook niet worden. Daarom werd op 25 juni 1978 een aparte Boeddhistische Unie Nederland (BUN) opgericht als samenwerkingsorgaan van een aantal boeddhistische groeperingen, om te beginnen acht vanuit SNBC. De centrumfunctie werd met de oprichting van de BUN van SNBC afgesplitst en in december 1978 veranderde de naam van de stichting in Stichting Vrienden van het Boeddhisme (SVB), inmiddels aangeduid als VvB. In 1990 is de BUN als rechtspersoon geregistreerd in de vorm van een vereniging waarvan de VvB tot 2018 zelf lid is gebleven.

Meest recentelijk vanuit de VvB ontstaan is het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA), als centrale wegwijzer en bewaarder van het Nederlandse boeddhistisch erfgoed. Dit initiatief van de toenmalige vicevoorzitter van de BUN, Rinus Laban, werd als werkgroep opgenomen in de Stichting VvB. Juni 2014 is de werkgroep NBA verzelfstandigd tot een aparte stichting. In 2018 heeft de VvB haar lidmaatschap van de BUN beëindigd vanwege het veranderde toekomstbeeld van de stichting. Prof. dr. Rob Janssen (1931-2019) en drs. Jan de Breet (1959), die decennia lang het hart van VvB vormden, zijn daarop benoemd tot erelid van de BUN.

Herijking
In 2017 vierde de VvB haar 50-jarig jubileum. Aan het begin van dit jubileumjaar is er vanuit het
VvB-bestuur, met name door voorzitter Prof. Rob Janssen, gereflecteerd op de toekomst van de
stichting. Centraal stond de vraag hoe de stichting de volgende decennia in het licht van haar doelstelling relevant kon en moest blijven. Janssen had een visie die bestuurlijke en beleidsmatige verandering noodzakelijk maakte waarvoor hij zelf door zijn hoge leeftijd en zijn gezondheid de aandacht en energie niet meer kon opbrengen. Sinds 1997 vertaalde hij met zijn partner Jan de Breet de Pali-Canon en die arbeid had zijn prioriteit. Dat laatste gold ook voor De Breet, penningmeester van de Vrienden. Ook voor hem was, en is, vertalen zijn belangrijkste activiteit binnen de stichting.

Rob Janssen heeft daarop André Kalden, voormalig voorzitter van de BUN, benaderd, die de BUN tijdens een stormachtige periode, samen met een toentertijd door hem nieuw samengesteld bestuur, in stabiel vaarwater had gekregen. Deze toonde zich vereerd en na enig aandringen gemotiveerd, maar stelde als voorwaarde voor het overnemen van de voorzittershamer en het gewenste werven van nieuwe bestuursleden, dat een heldere bestuurlijke koers voor de stichting werd uitgezet. Deze bestuurlijke koers is verder uitgewerkt en van achtergronden voorzien in ons beleidsplan 2020-2023.