Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - zomer 2019
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN

ANBI-status

De VvB is een instelling met een ANBI status. Dat betekent de wettelijke status van Algemeen Nut Beogende Instelling.
Een ANBI status biedt een aantal belastingvoordelen:
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt vermenigvuldigd (multiplier) met 1,25.

RSIN

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 816736650

Verslag over 2016

Geschenk
In februari 2016 verscheen de Nederlandse vertaling van Anguttara-Nikaya I (De verzameling van numeriek geordende leerredes, deel 1) bij uitgeverij Bodhi. In oktober verscheen de vertaling van Anguttara-Nikaya II bij dezelfde uitgeverij.
Om de uitgave van de vertalingen van Anguttara-Nikaya I en II te financieren werden in de tweede helft van het jaar 16 sets van de 14 tot nu toe bij Asoka en Bodhi verschenen boeken gekocht met vertalingen van delen van de Pali-Canon. Ze werden als geschenk van de stichting aangeboden aan 16 Nederlandse sangha's (boeddhistische groeperingen).

Themabijeenkomst
Op 20 november vond in Centrum De Roos te Amsterdam de themabijeenkomst plaats over boeddhistische visie(s) op beslissingen aan het einde van het leven, zoals zelfdoding, euthanasie en abortus. In de aanloop van de bijeenkomst verschenen er in het Magazine artikelen over het onderwerp. De middag begon met een lezing van boeddholoog dr. Henk Blezer. Daarna vond een paneldiscussie plaats. De presentatie van Blezer is te vinden in het Magazine van winter 2016/2017.

Magazine en berichten
Het Magazine VvB op internet en op de FB-pagina mocht rekenen op de belangstelling van bijna 900 tot bijna 1.800 lezers per maand. Het aantal was het hoogst in de maand dat een kwartaalaflevering van de publicatie verscheen.

De VvB verspreidde een aantal berichten over boeddhistische evenementen onder donateurs en beantwoordde vragen van onder andere scholieren en studenten over het boeddhisme.

Bestuur
In juni 2016 trad Varamitra om gezondheidsredenen af als voorzitter. De functieverdeling tot mei 2017 was: voorzitter Rob Janssen, penningmeester Jan de Breet, secretaris Kees Moerbeek.

Jaarrekening St. Vrienden van het Boeddhisme 2016
Uitgaven     Inkomsten
Bestuurskosten 88,80
Contributies en abonnementen 250,00
Donaties 2016 5.772,00
Rente min bankkosten 115,37
Schenking Pali-Canon-sets 9.086,00
Themabijeenkomst 264,04
Website 1884,58                 
11.573,42 5.887,37
 
RESULTAAT (VERLIES): -5.686,05


Toelichting

Een begroting voor 2016 is niet gemaakt.

De Bestuurskosten omvatten de fundraising-kosten en kosten voor de verzending van brieven waarin Pali-Canon-sets werden aangeboden aan sangha's.
De Contributies en abonnementen omvatten de contributie aan de BUN en het abonnement op Buddhismus aktuell.
Het bedrag aan Donaties werd behalve door donaties van vaste donateurs bereikt door donaties van sangha's die een Pali-Canon-set van ons hadden gekregen.
Ontvangen Rente min bankkosten was lager dan in 2015 doordat we het grootste deel van 2016 twee betaalrekeningen hadden (bij ING en Triodos) en dus dubbele bankkosten.
De financiering van twee boekpublicaties, van AN I en van AN II, geschiedde in 2016 door het aankopen bij Bodhi van 16 sets van de tot nu toe verschenen 14 boeken met vertalingen van delen van de Pali-Canon. Deze sets werden als geschenk aangeboden aan Nederlandse sangha's.
De Themabijeenkomst ging dit jaar over de boeddhistische visie(s) op zelfdoding, euthanasie en abortus en vond plaats op zondagmiddag 20 november in Centrum de Roos in Amsterdam. Het resultaat was negatief doordat er slechts 14 betalende toehoorders waren.
De kosten voor de Website bestonden uit de factuur van Easyhosting en de kosten voor het opmaken van vier edities van het Magazine door Vrij Webontwerp.

Balans 31-12-2015
Activa     Passiva
ING betaalrekening 1.688,31     Eigen verm. 2015   36.191,32
ASN Sparen Zakelijk 1 34.503,01
ASN Sparen Zakelijk 2           0,00                
36.191,32 36.191,32


Balans 31-12-2016
Activa     Passiva
ING betaalrekening 158,63     Eigen verm. 2016   30.505,27
Triodos betaalrekening   1.521,36
ASN Sparen Zakelijk 28.825,28                
30.505,27 30.505,27


Toelichting

Het eigen vermogen van 2015 plus het resultaat van 2016 is € 36.191,32 - € 5.686,05 = € 30.505,27. Dit is gelijk aan het eigen vermogen van 2016. Het klopt dus.

Jan de Breet, penningmeester

Terug naar Stichting