Magazine van de stichting Vrienden van het Boeddhisme - zomer 2017
WELKOM TEKSTEN ARCHIEF STICHTING CONTACT LINKS ZOEKEN

ANBI-status

De VvB is een instelling met een ANBI status. Dat betekent de wettelijke status van Algemeen Nut Beogende Instelling.
Een ANBI status biedt een aantal belastingvoordelen:
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt vermenigvuldigd (multiplier) met 1,25.

RSIN

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 816736650

Verslag over 2015

In februari 2014 werd samen met de betalingsoproep een nieuwsbrief naar de donateurs gestuurd, met een verslag van de gebeurtenissen in 2013 en de plannen voor 2014. Dit keer werden de donateurs voor het eerst gedeeltelijk per e-mail en gedeeltelijk per papieren post benaderd: degenen van wie wij het e-mailadres hebben kregen een e-mail met bijlagen en de overigen een brief.

BoeddhaMagazine
Eind januari 2015 werd samen met de betalingsoproep een brief naar de donateurs gestuurd met een uitleg over de nieuwe verhouding tot BoeddhaMagazine (BM) en de informatie dat BM misschien zou ophouden te bestaan. In februari werd een rectificatie van deze brief verstuurd. Later dat jaar werd duidelijk dat BM inderdaad niet meer zou verschijnen en dat het nummer van januari 2015 (dat eigenlijk in december 2014 had moeten verschijnen) het laatste nummer was.

Diamant-soetra
In 2015 ging de vertaling van het Diamant-soetra digitaal in het magazine van de VvB. Donateurs, lezers van het magazine en de bezoekers van onze Facebook-pagina ontvingen Rob Janssens integrale en wetenschappelijke Nederlandstalige vertaling enthousiast.

Website VvB
De website van de VvB behoort tot het nationale digitale erfgoed, constateerde de Koninklijke Bibliotheek in juli 2015. De website is ‘digitaal erfgoed’ en het behouden waard in het kader van het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003.
De bekendheid van en waardering voor de website en de FB-pagina groeien nog steeds.


Berichten
De VvB verspreidde een aantal berichten over boeddhistische evenementen onder donateurs en beantwoordde vragen over het boeddhisme.

Bestuur VvB
De samenstelling van en functieverdeling binnen het bestuur veranderde in 2015:
Op 17 maart werd Varamitra lid van het bestuur en op 2 oktober werd hij voorzitter i.p.v. Rob Janssen, die gewoon lid werd; penningmeester bleef Jan de Breet; secretaris werd op 21 maart Kees Moerbeek.
Jacques den Boer verliet op 17 maart het bestuur. Hij was bijna vanaf de start, vanaf 1972, betrokken bij de VvB en haar voorgangster, de Stichting Nederlands Boeddhistisch Centrum (SNBC). Hij was jarenlang redacteur van het tijdschrift Saddharma van de stichting en later van het Kwartaalblad Boeddhisme. In 2013 toverde hij samen met Jelle Seidel en Kees Moerbeek onze website om tot het magazine Vrienden van het Boeddhisme. Ook was hij vele jaren secretaris van onze stichting.

Jaarrekening St. Vrienden van het Boeddhisme 2015
Uitgaven     Inkomsten
Bestuurskosten 150,95
Contributies en abonnementen 292,60
Donaties 2015 6228,94
Rente min bankkosten 333,35
Subsidies boekpublicaties 0     
Themabijeenkomst 0     
Website 2066,08                 
2.509,63 6.562,29
 
RESULTAAT (WINST): 4052,66


Toelichting

De Bestuurskosten, waartoe ik ook de fundraising-kosten reken, zijn hoger uitgevallen dan begroot
(€ 60)doordat er ook een afscheidscadeau aan Jacques den Boer, die sinds de stichting in 1967 bij de VvB betrokken is geweest, is gegeven. Hij heeft definitief afscheid genomen van het bestuur en van de redactie van het webmagazine. Bovendien is er een extra brief naar de donateurs gestuurd om hen te informeren over de nieuwe wijze waarop men zich moest abonneren op BoeddhaMagazine (wat uiteindelijk toch niet is doorgegaan).
Voor de Contributies en abonnementen waren de kosten lager dan de verwachte € 350, doordat er geen facturen zijn gekomen voor Tricycle en het Franse boeddhistische tijdschrift. Dit laatste is opgeheven. Het bedrag aan Donaties was, dankzij een aantal hoge donaties van organisaties, hoger dan de verwachte € 5300.
Ontvangen Rente min bankkosten waren in 2015 zoals verwacht.
Wij hebben in 2014 geen Boekpublicatie gesubsidieerd. Er lopen onderhandelingen met de uitgever, Bodhi, over een nieuwe financiële relatie.
De Themabijeenkomst kon dit jaar door gebrek aan mankracht niet doorgaan.
De kosten voor de Website waren iets minder als begroot, doordat we halverwege het jaar zijn overgeschakeld op eenmaal per kwartaal verschijnen.

Balans 31-12-2014
Activa     Passiva
ING betaalrekening 417,18     Eigen verm. 2014   32.138,66
ASN Sparen Zakelijk 1 32.027,19     Al bet.don. 2015 137,00
ASN Sparen Zakelijk 2          12,79    Magazine november betaald in 2015      181,50
32.457,16 32.457,16


Balans 31-12-2015
Activa     Passiva
ING betaalrekening 1668,31     Eigen verm. 2015   36.191,32
ASN Sparen Zakelijk 1 34.503,01
ASN Sparen Zakelijk 2            0,00                  
36.191,32 36.191,32


Toelichting

Het eigen vermogen van 2014 plus het resultaat van 2015 is € 32.138,66 + € 4.052,66 = € 36.191,32 Dit is gelijk aan het eigen vermogen van 2015. Het klopt dus.

Jan de Breet, penningmeester

Op 23 juni 2016 goedgekeurd door kascontroleur mw. Josien Mitchell-Piek (econoom)

Terug naar Stichting